top of page

אות יקיר/ת הקהילה

ועד העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי

שמח לבשר על בחירתו של

מר דובי הדרי כיקיר הקהילה.

בשנים קודמות

קיבלו את אות

יקיר/ת הקהילה

 

2012

ד"ר חיים וינברג

2008

פרופ' עדה אברהם

2005

ד"ר בני ריפא

ד"ר שלום ליטמן

צוות יקיר/ת הקהילה, שהוא חלק מהוועדה המדעית של הכנס המדעי ה-7 של העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי, בנה וניהל את תהליך הבחירה, אסף את ההמלצות שהתקבלו ודן בהן. 

מתוך האנשים עליהם הומלץ בלטו שמותיהם של ארבעה אנשים, שנמצאו ראויים לקבל האות, ע"פ הקריטריונים שיוצגו לעיל. 

לאחר דיונים נוספים שנערכו בצוות הבחירה ובוועד העמותה, הוחלט להעניק את האות למר דובי הדרי, פסיכולוג ויועץ ארגוני, כהוקרה על פעילות רבת שנים למען קהילת מנחי הקבוצות והמטפלים הקבוצתיים בישראל.

האות מוענק ל-

אדם אשר הצטיין בקידום תחום ההנחיה והטיפול הקבוצתי בישראל,

 

על פי הקריטריונים הבאים:

 

1) תרומה ליצירת ידע בתחום הנחיית קבוצות ו/או טיפול קבוצתי והפצתו, השקעה בהעברתו  לדורות חדשים שימשיכו ללמוד, להשתמש בידע זה וללמדו.

 

2) יישום המתודה במגוון רחב של מגזרים ואוכלוסיות בעלות תרבויות שונות, תוך מודעות לזהויות השונות במרחב בו אנו חיים.

 

3) דוגמה אישית למעורבות בפעילויות ולקשרים אישיים ומקצועיים עם קבוצות ויחידים מרקעים שונים בחברה הישראלית.

 

האות ניתן ליחידים ובמקרים חריגים לשני אנשים.

טקס הענקת אות יקיר/ת הקהילה ייערך במסגרת הכנס המדעי ה-7 של העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי. פרטים בהמשך.

bottom of page